بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران

نکات: بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران

• تعداد سوالات 20 سوال می باشد

• آزمون ساعت 12 روز سه شنبه 22 بهمن شروع و تا رأس ساعت 16 چهارشنبه 23 بهمن، فعال خواهد بود.

• زمان پاسخگویی 20 دقیقه است.

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع1398-11-22 11:45
پایان1398-11-23 16:20
محدودیت زمانی0:20:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان مسابقه پایان رسیده است